Bursa’dan Enerji Sektörüne Genel Bakış ve Hedefler

Bursa’dan Enerji Sektörüne Genel Bakış ve Hedefler

BTSO Enerji Konseyi Üyesi olan Genel Müdürümüz Sn Ömer Özdemir Bey’in 10 Mart 2014 tarihinde Bursa Hürriyet Gazetesi BTSO Konseyler ekinde yer alan “Bursa’dan Enerji Sektörüne Genel Bakış ve Hedefler “ konulu yazısı

Bursa’dan Enerji Sektörüne Bakış 2014

Bursa BTSO Enerji Konseyi Üyesi, TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyesi, BOSEN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ömer Özdemir/16.02.2014

“Türkiye Ekonomik Büyümesi”

Ülkemiz 2014 yılı için OVP (2014-2016)’da yer alan büyüme hedefi % 4’tür. Bu büyüme oranında İmalat Sanayiindeki Üretimin güçlü bir stratejiye dayalı seyir izlemesi gerekir. KALKINMA BAKANLIĞI ana hedefinde yurtiçi tasarruflarınartırılmasıyla 2014 yılından itibaren yatırım harcamalarının dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltmayı ve yatırım kaynaklı büyüme sürecinin çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve 2014 yılında ihracatın % 8,5 oranında artarak 166,5 Milyar $’a yükselmesini öngörmektedir. Büyümede, Cari Açığın, boyutundan çok, finansman alanında ortaya çıkabilecek sıkıntılarla 2014 yılında da kritik hale geleceği ve en hassas nokta olacağı malumunuzdur. Gerek dış gelişmeler, gerekse iç ekonomik ve politik kırılganlıklar kurlarda hızlı bir artış yaşanmasına neden oluyor. Kurların bu kadar kısa sürede yükselmesinin şirket bilançolarını bozma ve karları eritme riski de giderek artıyor.

Herkesçe “Tasarruf yılı” olarak ilan edilen ve % 4 büyüme hedefi konulan 2014’te,Türkiye ekonomisinde, tasarruf önlemleri nedeniyle iç tüketimde büyüme hedefi zayıf kalırken yatırımların ve ihracatın daha hızlı büyüyeceği öngörülmektedir. 166,5 Milyar $ ihracat hedefine ulaşılır, özel yatırım harcamaları canlanır ve iç tüketim de kontrol altında tutulursa,2014 yılında daha kaliteli ve sağlıklı bir büyümeye ulaşılacağı kanaatindeyim.

“Türkiye’de Enerji Sektörüne Genel Bakış”

Enerji sektörü; tamamlanan Dağıtım ve devam eden ve 2014’e kalan Üretim özelleştirmeleri, yeni yatırımlar, sektöre yönelik rekabet edilebilirliği ve öngörülebilirliği hedefleyen Elektrik Piyasası Kanunun güncellenmesini de kapsayan mevzuat düzenlemeleri ile 2013’te de çok hareketliydi. Piyasa Kanununda öngörülebilirlik hedefi olarak tüm dünyada da rekabetçiliğin sembolü olan “Enerji Borsası” kuruluşu da kanunda yer aldı. Ancak Ekim 2013 sonunda Borsa İstanbul bünyesinde kurulması ve faaliyetlerini EPİAŞ’IN yürüteceği bu organizasyon ile maliyet bazlı enerji piyasası halen kurulabilmiş değildir. EPİAŞ’TA yapı şöyle olacaktır; % 30 pay Devlet’in,% 30 Özel sektörün, % 30 Borsa İstanbul, % 10 Borsa İstanbul kontrolünde Nasdaq ya da EEX’e verilmesi planlanmıştı.

2013’te Elektrik Üretim Kurulu Gücü toplamda 64.044 MW’ a ulaştı. Kurulu güçte özel sektör payı % 63’e çıktı. Ülkemizdeki enerji faturası ekonomiye büyük yükler getirmeye devam etti % 50’lere çıkan elektrikteki doğal gazın payı, yenilenebilir enerji kaynaklı santraller ile 12 Milyar TL’lik DG-Doğal Gaz ithalinin önüne geçilerek, % 44’e düşürüldü ve ısı ve elektrik toplam ihtiyacı olarak 2012’deki 45 Milyar Sm3 tüketime karşılık 47 Milyar Sm3 tüketildi.

Türkiye’deki elektrik piyasasının serbestleşmesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için doğal gaz piyasasına da aynı düzenlenmenin yapılması gerekmekte ve Türkiye elektrik üretiminin % 45’e yakını doğal gazla üretildiği için, elektrik fiyatlarının tamamıyla serbestleştirilmesi amacıyla doğal gaz fiyatlarının da serbest piyasada belirlenmesini şart kılmaktadır. Ancak maalesef; Kanun çıksa dahi BOTAŞ’ın “al ya da öde” şartlı uzun dönemli kontratları nedeniyle bu piyasaya hem mevcut özel sektör oyuncularının ve hem de yeni girecek oyuncuların hızlı yol almaları mümkün olamayacak görünüyor.

Bu gerçekler doğrultusunda Ülke arz güvenliği esasında kalıcı stratejiler geliştirilmeli ve uygulanması için olası teşvikler kolayca sağlanmalıdır.

Ülkemizdeki 2012 yılı elektrik tüketimi 242 Milyar kWH’ken 2013’te 249,2 Milyar kWH ve 2014’te de 250 Milyar kWH’e ulaşması muhtemeldir. Dağıtım bölgeleri tümüyle özelleşirken Serbest Tüketici limiti 4500 kWH/Yıl ‘a düşürüldü ki serbest tedarik avantajında yakın gelecekte bu limit daha da düşürüldükçe azami bilinçli tasarrufun da sağlanması ile kazanımların artacağı ve enerjinin ülke genelinde ithalatının azalacağı malumdur.

“Bursa Sanayideki Devam Eden Büyümesi ile Türkiye İhracatının % 10’u ve İthalatının % 5’ini kontrol ediyor”

Bursa İlimiz orta ve ileri teknoloji ihracat yüzdesi en yüksek illerin başındadır. İlimizin gelecek yıllardaki üzerinde durulması gereken ve planlanan öncelikli sektörleri arasında doğal gaz ağırlıklı özel ve kamu elektrik üretim şirketlerinin olduğu ve ağırlıklı imalat sanayi elektriğinin tüketildiği enerji, iletişim biyo teknoloji, nano teknoloji, mal çeşitliliği ile 50’den fazla ülkeye ambalaj makineleri-CNC hidrolik pres-hidrolik makas-ağır makineler-Türkiye’nin ilk yerli Tramvayı İpekböceğigibi üretim ve ihraç kalemlerinin önemli bölümünü oluşturan etkin makine ve metal sektörü, genel ve termal sağlık turizmi sektörü, tekstil, otomotiv ve yedek parça yan sanayi yer alıyor, Tekstil ise istihdamı sırtlıyor. Sanayicisine daha etkin hizmet amacıyla iş geliştirme, alt yapı revizyonları ve enerji maliyetlerini düşürmek için Enerji Verimliliği ve İş Geliştirme birimleri de oluşturarak,aynı zamanda sahibi olduğu 263 MW Elektrik üretim gücündeki Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin tedariği ile kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi ile birlikte tüm ihtiyaç alanlarında organize durumdaki ve 1961 Yılında kurulan Sn.Ali UĞUR Başkanlığındaki Türkiye’nin ilk OSB’si olan BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ile başlayan Bursa İli halen 13’ü Organize, 8’i ıslah, toplam 21 Adet adet OSB’leri ile büyüyor. Sanayi kimliğinin yanı sıra dağ, termal, deniz turizmi ve uluslararası otel zinciri gibi cazibeleri ile de turizmde de atağa geçiyor.

Bursa, tarihi üretim becerisi, örnek girişimci ve Müteşebbis kimliği, yetişmiş insan gücü ve avantajlı bölgesel konumu ile Türkiye’mizin üretim başkenti olma iddiasını artarak sürdürüyor.

Sn. İbrahim BURKAY Başkanlığındaki BTSO-BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 Yılında yeni bir vizyon ile kentin potansiyel ortak kaabiliyetini organize ederek Bursa için etkin sinerjiye çevirmek amacıyla 17 Sektör Konseyi kurmuştur. Bu konseylerle Cumhuriyetimizin 100.Yıl vizyonunda ulaşılmak istenen hedeflere odaklanılmış olup bu konseylerden en önemlilerinden birisi olan ve üyesi bulunduğum Enerji Konseyinin hedefleri arasında aşağıdaki başlıkları sıralayabiliriz;

  1. Enerji Ekipmanlarının Bursa’da Üretimi,
  2. Bursa’nın Gelişen Sanayisinde En Önemli Maliyet Unsuru Enerjinin Verimli Kullanımı ve Ülke Genelinde Tüm Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamaya konulacak Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği Sanayi Projesi ile Sağlanacak Enerji Verimliliği Teşvikleriyle Desteklenerek Maliyet Azaltılmasının Sağlanması için Bölgemiz Sanayi Kuruluşlarına Özel Stratejilerle İlgili Projeler Geliştirilmesi ve Uygulamaya Özendirilmesi, 
  3. Bölgesel Yenilenebilir, Çevresel, Yerli ve İthal Enerji Kaynaklarının Bursa Ekonomisine Kazandırılması ve Verimli Kullanımı için Sosyal ve Bölgesel Sermayenin İnsan Kaynakları ile birlikte Etkin Kullanımı için Kümelenmesi, Planlanması, Eğitimleri, Belgelendirilmesi,
  4. Enerji Teşviklerinin Bursa Sanayisine Kazandırılması için Stratejik Planlama ve Uygulamaları,
  5. Enerji Piyasası Kanunu ve Yönetmeliklerinin Hukuksal Mevzuat Güncellemesinin Etkin Takibi ve Değerlendirilerek Bölgesel Kazanımlarda Ulusal Rekabette Önceliğin Sağlanması,
  6. Sektördeki Yeni Teknolojik Gelişmelerin Takibi ve BTSO Önderliğinde AR-GE Organizasyonları İle Bursa Sanayiine Kazandırılması,
  7. Elektrik Enerjisinin Bölgesel Üretiminde, İletiminde, Dağıtımında ve Tüketiminde BTSO Üyelerine Sektörden Ticari Kazanımları İçin Stratejiler Geliştirilmesi,
  8. Türkiye Ulusal Elektrik Sistemini Yönetimi İçin 2014 Yılı İçinde Kurulacak Olan EPİAŞ Yapılanmasında Aktif Rol İle Anlık Piyasada Etkinlik,
  9. Elektrik, Doğal Gaz, Kömür, Hidroelektrik, Jeotermal, Su, Maden ve Atıkların Bursa’daki Potansiyel Alt Yapı ve İletim, Depolama vs. İmkânlarının Değerlendirilmesinde Bir Bütünlük İçinde Smart Teknolojiler Kullanarak, Etkin Kullanımının Sağlanması Amacıyla Projeler Geliştirilmesi,
  10. Enerji Yatırımları İçin İlgili Yabancı Sermayenin, Etkin Yerli Sermaye ile uygun yatırım kredileri temininde uzman Konsorsiyumlarla Bursa’ya Kazandırılması,

Sonuçta; Bursa Sanayiinin enerji kullanımında çağa ayak uydurması ve rekabet gücünü arttırması için BTSO önderliğinde Enerji Konseyimizin kendine düşecek olan Enerji Sektöründeki Koordinatörlük payı ve sorumluluğu ile ilgili projelerin hayata geçirilerek Bursa ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağına inancım tamdır.

Saygılarımla,

Ömer ÖZDEMİR

BTSO Enerji Konseyi Üyesi